Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

JAVI ProDic

3.712.000 VNĐ
Ask a question
TTS00034
In stock
+
Sản phẩm c� b�n tại Cty Phần mềm Tri Thức

 • JaViDic� l� phần mềm từ điển Nhật - Việt tốt nhất v� chuy�n nghiệp nhất hiện c� tr�n thị trường. Đ� l� một trong 15 sản phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi Tr� Tuệ Việt Nam 2003 d�nh cho c�c sản phẩm phần mềm.
 • Cho đến nay, sản phẩm đ� c� th�m những tiến bộ vượt bậc với sự hoạt động ổn định v� c�c t�nh năng mới. Về mặt kỹ thuật, JaViDic� sử dụng c�c c�ng nghệ rất phức tạp, để mang lại những tiện �ch đặc biệt m� bạn c� thể chưa từng thấy trong c�c phần mềm từ điển kh�c.

 • Về mặt nội dung, JaViDic� bao gồm 10 từ điển

  1. Từ điển Th�ng Dụng Nhật Việt

  2. Từ điển Th�ng Dụng Việt Nhật

  3. Từ điển Kỹ Thuật Nhật Việt

  4. Từ điển Kỹ Thuật Việt Nhật

  5. Từ điển Thương Mại Nhật Việt

  6. Từ điển Thương Mại Việt Nhật

  7. Từ điển M�y T�nh Nhật Việt

  8. Từ điển M�y T�nh Việt Nhật

  9. Từ điển Th�ng Dụng Nhật Anh

  10. Từ điển Th�ng Dụng Anh Nhật

 • Với khoảng 400.000 mục từ, li�n quan đến nhiều lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống như: sinh hoạt, văn h�a, tự nhi�n, thương mại, kinh tế, tin học, to�n học, điện, điện tử, kỹ thuật tự động h�a, kỹ thuật cơ kh�, kỹ thuật gia c�ng, x�y dựng kiến tr�c�

 • Từ điển JaViDic�, kh�ng những cung cấp cho người d�ng c�c từ điển tiếng Nhật-Việt v� Việt-Nhật, m� c�n cung cấp cho người d�ng một số từ điển hỗ trợ Nhật-Anh v� Anh-Nhật.

 • JaViDic� hỗ trợ cả 3 ng�n ngữ giao diện l� tiếng Nhật, Việt, Anh để c� thể phục vụ một c�ch hiệu quả cho nhiều đối tượng người d�ng.

At the same price!

Poser 11
TTS01345
3.619.200 VNĐ
Power PDF Standard 3
TTS01087
3.596.000 VNĐ
3.660.000 VNĐ