Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine RecoveryManager Plus Professional Edition (Annual Subscription)

31.876.800 VNĐ
Ask a question
TTS00824
In stock
+
ManageEngine RecoveryManager Plus là một giải pháp sao lưu và phục hồi Active Directory và Exchange (tại chỗ và Exchange Online) hoàn chỉnh. Sao lưu tất cả các đối tượng AD trong miền của bạn và tất cả các mục trong môi trường Exchange của bạn và khôi phục các đối tượng AD và các mục Exchange cho bất kỳ phiên bản nào trước đó. Hơn nữa, thực hiện sao lưu gia tăng tự động, nén sao lưu và xác định thời gian lưu cho các bản sao lưu AD và Exchange của bạn.

At the same price!

33.280.632 VNĐ
Alchemer Professional
TTS03029
30.856.000 VNĐ
CAD DWG Drawing Protector
TTS00603
33.408.000 VNĐ