Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

IDEAL Alerter

11.871.440 VNĐ
Ask a question
TTS00611
In stock
+
Sử dụng IDEAL Alerter, bạn có thể dễ dàng và theo dõi từ xa việc thực hiện và dừng quá trình, theo dõi thay đổi trạng thái dịch vụ, theo dõi ghi dữ liệu cơ sở dữ liệu, theo dõi nhật ký sự kiện, theo dõi thay đổi trên tệp và thư mục, theo dõi sự kiện phiên người dùng, quản lý không gian đĩa, phát hiện cài đặt gỡ cài đặt chương trình ... trên tất cả các máy chủ và máy trạm của khách hàng trong mạng của bạn ...

Similar products

At the same price!

11.437.600 VNĐ
12.296.000 VNĐ
12.064.000 VNĐ