Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Micro Focus Net Express®

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS00071
In stock
Micro Focus Net Express® là môi trường phát triển COBOL hàng đầu thị trường để mở rộng các quy trình kinh doanh cốt lõi cho .NET Framework và các nền tảng phân tán khác. Tích hợp mạnh mẽ với Microsoft Visual Studio và .NET Framework cộng với khả năng dịch vụ Web COBOL trực tiếp, kết nối J2EE và hỗ trợ XML cho phép dễ dàng tích hợp các ứng dụng COBOL hiện có và mới với các công nghệ doanh nghiệp hàng đầu. Micro Focus Net Express® cung cấp một môi trường hoàn chỉnh để nhanh chóng xây dựng và hiện đại hóa các thành phần doanh nghiệp và ứng dụng kinh doanh COBOL.

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất