Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

WhatsUp® Gold Systems Admin's Bundle

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01507
In stock
WhatsUp Gold giúp mở rộng tầm nhìn của bạn đến các ứng dụng, dịch vụ và hệ thống điều hành doanh nghiệp của bạn.Dễ dàng theo dõi hiệu suất sẵn có của các hệ thống Linux, máy chủ web Apache và các ứng dụng Microsoft.Nhanh chóng tạo hồ sơ ứng dụng tùy chỉnh và sửa đổi hồ sơ hiện có để đáp ứng nhu cầu giám sát cụ thể của bạn.Cung cấp hiệu suất theo yêu cầu của người dùng của bạn và đáp ứng SLA do chủ doanh nghiệp của bạn áp đặt.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất