Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SpreadsheetGear for .NET Standard

27.816.800 VNĐ
Ask a question
TTS01127
In stock
+
SpreadsheetGear for .NET Standard bao gồm các hướng dẫn trong ASP.NET Core MVC, .NET Core, Xamarin.iOS và Xamarin.Android. SpreadsheetGear for .NET Standard cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng khác như .NET Framework đầy đủ, Nền tảng phổ quát Windows (UWP), Xamarin.Forms, Mono và bất kỳ nền tảng nào khác hỗ trợ .NET Standard 1.3.

At the same price!

27.840.000 VNĐ
27.840.000 VNĐ
.NET Developer Bundle
TTS00471
29.092.800 VNĐ