Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine ADManager Plus Professional Edition (Annual Subscription)

25.218.400 VNĐ
Ask a question
TTS00815
In stock
+
ManageEngine ADManager Plus là một giải pháp dựa trên web hợp nhất cho tất cả các nhu cầu quản lý Active Directory (AD), Exchange, Skype for Business, G Suite và Office 365 của bạn. Nó cũng cung cấp hơn 150 báo cáo được xác định trước, bao gồm các báo cáo về quyền AD, Office 365 và NTFS, cấu trúc dòng công việc tùy chỉnh để hợp lý hóa các hoạt động của AD và tự động hóa cho các tác vụ thông thường như dọn dẹp AD.

At the same price!

25.311.200 VNĐ
24.592.000 VNĐ
25.636.000 VNĐ