Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

VisualSVN for Visual Studio Site License

100.224.000 VNĐ
Ask a question
TTS02534
In stock
+
Dành cho các tổ chức lớn.Được cấp phép cho mỗi trang web vật lý.Độ tin cậy cao: Visual Studio sẽ không bao giờ bị sập hoặc treo vì VisualSVN.Tích hợp liền mạch: VisualSVN tự động xử lý các tệp được thêm hoặc đổi tên và phản ánh các hoạt động này thành Subversion.Trạng thái thời gian thực: VisualSVN cẩn thận theo dõi và hiển thị tất cả các thay đổi hiện tại đối với bản sao làm việc của bạn