Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

RoseReplicator

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01221
In stock
Đối với dữ liệu sản xuất, nó thực hiện khôi phục và sao lưu thảm họa cục bộ / từ xa theo thời gian thực, để đảm bảo an toàn dữ liệu. Nó theo dõi trạng thái chạy của tài nguyên ứng dụng trong thời gian thực, thực hiện chuyển đổi dự phòng tự động / thủ công trong trường hợp lỗi tài nguyên và giải quyết điểm duy nhất của phần mềm / phần cứng, để cung cấp bảo vệ khắc phục thảm họa ở mức độ cao.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất