Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

RoseMirrorHA

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01219
In stock
Dựa trên giao thức Ethernet TCP / IP, bằng cách sử dụng công nghệ phản chiếu dữ liệu thời gian thực của Rose, nó sao chép dữ liệu của máy chủ sản xuất sang máy chủ dự phòng trong thời gian thực. Ngoài ra, RoseMirrorHA giám sát trạng thái chạy tài nguyên ứng dụng trong thời gian thực, để nhận ra chuyển đổi dự phòng tự động cho lỗi tài nguyên, giải quyết điểm lỗi phần mềm và phần cứng và đảm bảo tính liên tục của hệ thống kinh doanh.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất