Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Microsoft Azure

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS00727
In stock
Windows Azure Service Platform là một nhóm các công nghệ đám mây, mỗi công nghệ cung cấp một tập các dịch vụ đặc trưng để phát triển ứng dụng.

Các thành phần của nền tảng Windows Azure: 

Windows Azure: cung cấp môi trường nền tảng Windows để chạy ứng dụng và lưu trữ dữ liệu trên máy chủ trong trung tâm dữ liệu của Microsoft.

SQL Azure: cung cấp dịch vụ dữ liệu trên đám mây dựa trên SQL Server.

Windows Azure platform AppFabric: cung cấp các dịch vụ đám mây để kết nối các ứng dụng chạy trên đám mây hoặc on-premise. 

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất