Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Oracle Database Enterprise Edition (Processor)

1.331.216.000 VNĐ
Ask a question
TTS01152
In stock
+
Oracle Database Enterprise Edition cung cấp hiệu suất, tính khả dụng, khả năng mở rộng và bảo mật cần thiết cho các ứng dụng quan trọng như ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến khối lượng lớn (OLTP), kho dữ liệu truy vấn chuyên sâu và các ứng dụng Internet yêu cầu. Oracle Database Enterprise Edition chứa tất cả các thành phần của Cơ sở dữ liệu Oracle.