Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Navicat Premium

36.168.800 VNĐ
Ask a question
TTS01060
In stock
+
Navicat Premium là một công cụ phát triển cơ sở dữ liệu cho phép bạn kết nối đồng thời với các cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, PostgreQuery và SQLite từ một ứng dụng. Tương thích với cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Google Cloud, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, MongoDB Atlas và Huawei Cloud. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xây dựng, quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu của mình.

Similar products

At the same price!

Cybozu Share360
TTS00138
35.960.000 VNĐ
34.800.000 VNĐ